Blog

Finding Fellowship

Romans 4:7 "What a blessing when God forgives our sins and our evil deeds. What a blessing when the Lord erases our sins from his book." Today, the Lord have led me to sharing my experience in finding fellowship, and He also taught me things to look for as I try to find a new [...]

Advertisements

Tình Yêu. Thời Gian. Hiện Tại 

Proverbs 20:7 "Người công bình ăn ở cách thanh liêm; những con cháu người lấy làm có phước thay." Tình yêu là yếu tố quan trọng nhất trong những mối quan hệ mà chúng ta có thể tạo nên. Và Chúa đã ban cho chúng ta cảm xúc vì Ngài muốn chúng ta chia sẻ [...]

Love. Time. Now

Proverbs 20:7 "Good people live right, and God blesses the children who follow their example" Love is the pinnacle of relationships that we often strive to create during our lifetime. God have given us the ability to experience emotions so we can share fellowship with other believers. Most importantly, God intended for us to build [...]

Xây Dựng Quan Hệ Với Đức Chúa Trời 

Bản tánh thành thật rất quan trọng khi bắt đầu con đường đi theo Chúa. Bởi vì trong cuộc sống, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều mất mắc, như trong việc làm, gia đình, bạn bè, và tình yêu. Những mất mắc đó sẽ làm cho chúng ta tức giận với Chúa, trong [...]

Walking In the Dark

Hebrews 13:5 "For God has said, 'I will never leave you; I will never abandon you.' " "When you feel abandoned by God yet continue to trust him, you worship him in the deepest way" (Rick Warren). "Khi bạn cảm thấy mình đã bị Chúa bỏ rơi nhưng vẫn giữ được đức tin, bạn đang [...]

Authentic Worshipping Happens With Authentic Hearts

Ephesians 4:26-27 Don't get so angry that you sin. Don't go to bed angry and don't give the devil a chance Throughout my readings for this blog, I've came across many interesting points that I cannot wait to share with you today. Worshipping wholeheartedly and authentically is fundamental to connecting and honoring God, yet, we [...]

Tình Bạn Với Đức Chúa Trời 

Acts 18: 9-10 Ban đêm, Chúa phán cùng Phao-lô trong sự hiện thấy rằng: Ðừng sợ chi; song hãy nói và chớ làm thinh; ta ở cùng ngươi, chẳng ai tra tay trên ngươi đặng làm hại đâu; vì ta có nhiều người trong thành nầy. Loài người được tạo ra bởi Đức Chúa Trời, [...]